Morningstar Holland BV Website Algemene Overeenkomsten en Voorwaarden Dit zijn de algemene overeenkomsten en voorwaarden van Morningstar Holland B.V. ('Morningstar') voor het gebruik van de Morningstar website (de 'site'). Lees deze overeenkomsten en voorwaarden zorgvuldig, aangezien ze op u van toepassing zijn bij het gebruik van de site. Morningstar behoudt zich het recht voor om deze overeenkomsten en voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Bij gebruik van de site gaat u akkoord met deze (gewijzigde) overeenkomsten. 1. Het is toegestaan (a) De informatie op de site gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. (b) Pagina's van de site te printen voor gebruik dat in overeenstemming is met bovenstaande. Daarbij geldt dat de zaken uiteengezet in clausule 2 niet toegestaan zijn. 2. Wat niet is toegestaan (a) Het systematisch verveelvoudigen van substantiële delen van de site, hetzij door het printen op papier, hetzij door het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of op enig andere manier. (b) Het verwijderen of veranderen van informatie en/of andere delen van de site of het anderzins gebruiken van de site dan op de wijze zoals uiteengezet in deze voorwaarden en overeenkomsten. (c) De site of delen van de site te gebruiken voor het vervaardigen van publicaties of het op andere wijze aanbieden van diensten die concurreren met de site (zowel on-line als via andere media). (d) De site te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. U zult te allen tijde de geldende wetten, statuten en reguleringen in acht nemen. 3. Geen beleggingsadvies U erkent dat: (a) Morningstar niet voorziet in het geven van beleggingsadviezen en dat niets op de site beleggingsadviezen bevat en dat u geen enkel onderdeel van de site als zodanig zult beschouwen. (b) Morningstar geen enkel financieel product zal aanbevelen. (c) Morningstar u niet zal aanbevelen enig financieel product te kopen, te verkopen of aan te houden. (d) Niets op de site beschouwd mag worden als een aanbieding van Morningstar of als een uitnodiging van de zijde van Morningstar om op enigerlei wijze te handelen in effecten. (e) De informatie welke op de site gepubliceerd wordt niet van toepassing hoeft te zijn op uw situatie. Raadpleeg voor het maken van een beleggingsbeslissing eerst een volledig gekwalificeerd adviseur. (f) Beleggingen, in wat voor vorm dan ook, een inherent risico met zich meebrengen dat kan leiden tot financiële en economische verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden in dit verband geen enkele garantie of zekerheid. 4. Toegang De site is gericht op ingezetenen van Nederland. Gebruik door bezoekers in een ander land is voor eigen risico. Door het gebruiken van de site bevestigt u dat u ingezetene bent van Nederland en dat het u wettelijk toegestaan is de site te gebruiken. 5. Uw persoonsgegevens Morningstar's gebruik van uw persoonsgegevens valt onder Morningstar's Privacy beleid, welke onderdeel uitmaakt van deze overeenkomsten en voorwaarden. 6. Copyright en eigendomsrechten 6.1 Het copyright en andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van alle materiaal opgenomen op de site (inclusief tekst, foto's en ander beeld- en geluidmateriaal) is ofwel eigendom van Morningstar of Morningstar heeft van de eigenaren licentie verkregen tot het gebruik op de site. Het is u toegestaan de site en onderdelen van de site te gebruiken als uiteengezet in deze voorwaarden en overeenkomsten. 6.2 De site bevat handelsmerken, inclusief het Morningstar woord- en beeldmerk, de 'QuickTake' en de 'Morningstar Rating'. Alle handelsmerken op de site zijn ofwel eigendom van Morningstar of Morningstar heeft van de eigenaren licentie verkregen tot het gebruik op de site. U mag geen enkele van deze intellectuele en/of industriële eigendomsrechten vermenigvuldigen of anderszins gebruiken dan beschreven in deze voorwaarden en overeenkomsten. 7. Aansprakelijkheid 7.1 Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade tenzij de betreffende schade rechtstreeks gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Morningstar of haar aangestelden of lasthebbers. 7.2 Ingevolge clausule 7.1, aanvaardt Morningstar in geen geval aansprakelijkheid (of het nu een gevolg is van contractbreuk, nalatigheid of voor wat voor reden dan ook) voor (i) winstderving, (ii) directe of indirecte schade, (iii) verkoopverliezen, (iv) inkomstenderving, (v) verlies van goodwill, (vi), verlies van software of gegevens, (vii) verliezen die optreden bij onderhandelingen, (viii) verlies van winstkansen, (ix) verlies van gebruik van computerhardware, -software of data, (x) tijdsverlies van management of ander personeel, of (xi) enig andere verliezen, direct of indirect geleden. 7.3 Ingevolge de clausules 7.1 en 7.2, is de aansprakelijkheid van Morningstar beperkt tot een maximum van EUR 250. 8. Disclaimer 8.1 ALLE OP DE SITE OPGENOMEN INFORMATIE IS BESTEMD VOOR ALGEMEEN INFORMATIEF GEBRUIK EN DIENT NIET ALS LEIDRAAD GEBRUIKT TE WORDEN BIJ HET MAKEN VAN BELEGGINGSBESLISSINGEN. DE SITE BEVAT GEEN BELEGGINGSADVIEZEN EN NIETS OP DE SITE DIENT ALS ZODANIG BESCHOUWD TE WORDEN. RAADPLEEG VOOR HET NEMEN VAN BELEGGINGSBESLISSINGEN EERST EEN VOLLEDIG GEKWALIFICEERD BELEGGINGSADVISEUR. 8.2 HOEWEL MORNINGSTAR DE GROOTST MOGELIJKE ZORGVULDIGHEID BETRACHT OMTRENT DE JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE SITE GARANDEERT MORNINGSTAR NIET DAT DE INFORMATIE COMPLEET EN/OF ACCURAAT IS. GEBRUIK VAN DE SITE IS VOOR EIGEN RISICO EN MORNINGSTAR AANVAARDT MET INACHTNEMING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 7 GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIEZEN OF SCHADE DIE GELEDEN IS DOOR HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DE SITE. U DIENT ZELF ADEQUATE STAPPEN TE ONDERNEMEN TER VERIFICATIE VAN DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE SITE. 8.3 De informatie die de site bevat is niet op maat gemaakt voor individueel gebruik en kan dientengevolge voor u ongeschikt zijn om uw beleggingsbeslissingen op te baseren. Alvorens het nemen van beleggingsbeslissingen dient u een financieel adviseur te raadplegen. 8.4 De site bevat advertenties en links naar andere sites om u toegang te verschaffen tot informatie en diensten die mogelijk nuttig of interessant voor u zijn. Morningstar is geen merkeigenaar van deze sites, noch verleent zij haar goedkeuring aan de content, informatie, geleverde goederen of diensten en kan derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden van enig door u geleden verlies of schade die het gevolg is van het gebruik van deze sites. 8.5 Morningstar kan geen controle uitoefenen op de veiligheid of de inhoud van informatie die getransporteerd wordt op het netwerk of via de service. Morningstar sluit bij deze alle aansprakelijkheid uit voor het verzenden of de ontvangst van foutieve of onwettige informatie van welke aard dan ook. 8.6 Morningstar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door gebruik van content van de site dat virussen bevat of op enig andere wijze besmet is. 8.7 Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de site, om wat voor reden dan ook. 9. Beschikbaarheid en actualiseren van de site 9.1 Het is mogelijk dat de site tijdelijk niet bereikbaar is vanwege herstel- of onderhoudswerkzaamheden of vanwege werkzaamheden die verband houden met het actualiseren en perfectioneren van de inhoud en de functionaliteiten. Morningstar garandeert niet dat de site, delen van de site of links altijd volledig toegankelijk en actueel zullen zijn. 9.2 Morningstar kan het uiterlijk en de inhoud van de site van tijd tot tijd wijzigen. Om er zeker van te zijn dat u toegang heeft tot de meest actuele versie van de site, kunt het het beste bij ieder bezoek eerst gebruik maken van de "refresh" knop in uw browser. 10. Klachten en/of opmerkingen Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de site, kunt u deze (binnen 30 dagen na eerste manifestatie van de klacht) richten aan: Steven Smit, Managing Director, Morningstar e-mail: Steven Smit 11. Algemene en wettelijke bepalingen 11.1 Deze overeenkomsten en voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen alle partijen en prevaleren boven alle eerder gemaakte akkoorden en overeenkomsten met betrekking tot deze zaak. Als blijkt dat naleving van één van deze voorwaarden en overeenkomsten niet mogelijk blijkt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. Morningstar mag onder deze voorwaarden en overeenkomsten het laten gelden van haar rechten uitstellen, echter zonder ze te verliezen. Morningstar mag de uitvoering van haar verplichtingen door anderen laten geschieden, of deze voorwaarden en overeenkomsten en de daarop betrekking hebbende mededelingen en instructies toewijzen aan anderen zonder daarvan melding te maken. 11.2 Morningstar is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van deze overeenkomsten en voorwaarden als dit zich voordoet onder omstandigheden waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat Morningstar daar geen invloed op heeft. 11.3 Op uw gebruik van de site is uitsluitend en exclusief het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van enig ander rechtsbestel is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.