Dit zijn de beste Gold-rated aandelen-ETFs voor 2024

Steeds meer beleggers kiezen voor ETF's om te beleggen in de wereldwijde aandelenmarkten. Dit zijn de wereldwijde aandelen ETF's met de hoogste Morningstar Medalist Ratings.

Sara Silano 22 februari, 2024 | 16:34
Facebook Twitter LinkedIn

Infografica Morningstar Medalist Rating

Morningstar publiceerde een jaar geleden een artikel over de Best Global Equity ETFs according to Morningstar. Deze categorie blijft een van de favorieten onder Europese beleggers, want zij staken vorig jaar €214 miljard aan fondsvermogen in de categorie large cap blend equity ETF's.

Er is volop keus voor beleggers die ETF's met een positieve Morningstar Medalist Rating zoeken. Van de 113 in Europa gevestigde ETF's in deze categorie in Morningstar's database, draagt 84% een rating van Gold, Silver of Bronze. Dat percentage stijgt tot boven de 90% als we alleen kijken naar ETF's die een Morningstar Medalist Rating dragen.

In dit artikel richten we ons op de beste wereldwijde large cap blend equity ETF's voor 2024 aan de hand van hun Morningstar Medalist Rating. Ze zijn gerangschikt op omvang van het beheerd vermogen.

The Best Global Equity ETFs According to Morningstar

Vanguard FTSE Developed World
Vanguard FTSE Developed World is het grootste fonds met een Gold rating onder de wereldwijde large-cap aandelen ETF's. Het biedt blootstelling aan large- en mid-cap bedrijven die genoteerd zijn in ontwikkelde markten. Het omvat meer dan 2.100 aandelen, waarvan de top 10 minder dan 20% uitmaakt. In de afgelopen negen jaar presteerde deze ETF beter dan de categorie met een rendement dat 2,8 procentpunten op jaarbasishoger ligt. Met lopende kosten van 0,12% behoort het tot de goedkoopste in de categorie, waartoe ook actieve fondsen behoren.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened
The Xtrackers MSCI AC World ESG Screened ETF wordt gekenmerkt door zijn focus op duurzaamheidscriteria. Het belegt in op internationale markten genoteerde large- en mid-cap aandelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en een lage koolstofblootstelling hebben. Het fonds, dat 3 sterren krijgt van Morningstar, heeft een gemiddeld risico-rendementsprofiel.

JPM Carbon Transition Global Equity
Deze ETF repliceert een index die voldoet aan de Europese Climate Transition Benchmark (CTB) richtlijn. Specifiek streeft de ETF naar een vermindering van de broeikasgasemissie-intensiteit met ten minste 30% ten opzichte van de benchmark en is ontworpen om de doelstelling van de portefeuille van 7% decarbonisatie op jaarbasis te halen. Bedrijven die actief zijn in kritieke sectoren zoals controversiële wapenproductie, tabak en steenkool, of die internationale principes zoals het Global Compact van de VN schenden, worden uitgesloten van de mand.

SPDR® MSCI ACWI IMI
De SPDR® MSCI ACWI IMI ETF biedt niet alleen blootstelling aan ontwikkelde markten, maar ook aan opkomende markten en heeft meer dan 3000 aandelen in portefeuille, waarbij de top 10 16,3% van het totaal uitmaakt, vergeleken met een categoriegemiddelde van 54,6%. De ETF had een overrendement van 2,2% op jaarbasis ten opzichte van de categorie in de afgelopen 10 jaar en heeft een rating van 4 sterren, dalend naar 3 sterren gemeten over de periode van de afgelopen vijf jaar.

UBS Global Gender Equality
Onder de ETF's met een Gold rating vinden we er een die belegt in aandelen met de hoogste genderdiversiteitsscores, rekening houdend met de balans tussen het aantal mannen en vrouwen in het personeelsbestand en in leidinggevende posities, gelijkheid in salarissen en initiatieven om gendergelijkheid te bevorderen. Vergeleken met andere internationale aandelenfondsen heeft de portefeuille minder aandelen (110 aandelen) en is overworegn in de financiële sector en de nutssector (per 31 december 2023). De ETF, die een rating van drie sterren heeft in de klasse die in dit artikel wordt onderzocht, heeft de afgelopen drie jaar de categorie verslagen met jaarlijks gemiddeld 2,4 procentpunten, maar heeft een hogere volatiliteit, zoals gemeten door de standaarddeviatie.

JPM Global Equity Multi-Factor
Voor degenen die blootstelling zoeken aan wereldwijde markten die niet gebaseerd zijn op traditionele kapitalisatie-indexen, kan de Gold-rated JPM Global Equity Multi-Factor ETF een kwaliteitsoptie zijn. Het fonds repliceert een index van middelgrote en grote kapitalisatieaandelen, genoteerd op ontwikkelde markten, die zich onderscheiden van het referentie-universum door bepaalde factorkarakteristieken, zoals waardestijl (lagere prijzen ten opzichte van fundamentals), momentum (de tendens naar aandelen die in het verleden hogere rendementen hebben behaald ten opzichte van hun volatiliteit) en kwaliteit (financieel stabiele bedrijven). De ETF, die een Morningstar-rating van 4 sterren heeft, heeft een bovengemiddeld risico-rendementsprofiel over de periode van drie jaar. 

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity
Among ETFs with Medalist Rating of Gold, the Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity is the smallest in terms of assets, with less than €41 million assets under management (as of February 9, 2024). It is an active ETF that invest at least 70% of its assets in securities with favourable ESG characteristics with regard to issues such as carbon intensity, CO2 emissions, energy efficiency, water and waste management, biodiversity, product safety, supply chains, health, safety and human rights. Over the past year, it beat the category average by 4.7 percentage points.

Van de ETF's met een gouden medaille is de Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity de kleinste in termen van activa, met minder dan €41 miljoen beheerd vermogen (per 9 februari 2024). Het is een actieve ETF die ten minste 70% van zijn activa belegt in effecten met gunstige ESG-kenmerken met betrekking tot kwesties als koolstofintensiteit, CO2-uitstoot, energie-efficiëntie, water- en afvalbeheer, biodiversiteit, productveiligheid, toeleveringsketens, gezondheid, veiligheid en mensenrechten. Het afgelopen jaar versloeg de ETF zijn categoriegemiddelde met 4,7 procentpunten.

 

Medalist Rating van de grootste global equity ETF's

Sterke kapitaalstromen en een stijgende aandelenmarkt hebben ervoor gezorgd dat de activa van wereldwijde aandelen-ETF's zijn gegroeid, waarbij sommige hun omvang hebben zien exploderen. De drie grootste beursgenoteerde ETF's in Europa zijn iShares Core Msci World (bijna 65 miljard euro aan activa), Vanguard FTSE All-World (21,2 miljard euro) en Xtrackers MSCI World (12,7 miljard euro. Alle cijfers zijn per 9 februari 2024). Alle drie hebben ze een positieve Morningstar Medalist Rating en lage kosten. 

iShares Core Msci World
Deze Silver-rated iShares ETF, die blootstelling heeft aan ongeveer 85 procent van de wereldwijde ontwikkelde marktkapitalisatie, heeft over verschillende tijdshorizonten (3, 5 en tien jaar) bovengemiddelde voor risico gecorrigeerde rendementen laten zien. De ETF heeft een Morningstar overall rating van vijf sterren. Over de periode van tien jaar heeft het een overrendement van 3% behaald ten opzichte van het gemiddelde van zijn peers in de onderzochte aandelenklasse (per 30 januari 2024). 

Vanguard FTSE All-World
Deze Silver-rated Vanguard's ETF wordt gekenmerkt door een zeer brede portefeuille, met meer dan 3.700 effecten die genoteerd zijn aan ontwikkelde en opkomende aandelenbeurzen. Vergeleken met andere concurrenten is het niet erg geconcentreerd, met de top tien holdings die minder dan 20 procent van het totaal wegen (54,6 procent is het gemiddelde in de categorie). Het sub-fonds, dat een Morningstar-rating van vier sterren heeft, heeft het in tien jaar tijd 2,2 punten beter gedaan dan de categorie die in dit artikel wordt onderzocht. 

Xtrackers MSCI World
De Xtrackers MSCI World ETF ten slotte heeft een Bronze rating en repliceert dezelfde index als de iShares ETF, waarin de VS 65-70 procent van het totaal vertegenwoordigen, en heeft de afgelopen negen jaar het gemiddelde van de categorie met 2,8 procentpunten op jaarbasis verslagen (per 30 januari 2024), met een goede risico-rendementsverhouding (rating van 4 sterren in de onderzochte klasse).

 

Noot  voor de lezers over de methodologie

De selectie van de beste wereldwijde large-cap blend aandelen ETF's in dit artikel is gemaakt met behulp van de Medalist Rating, Morningstar's beoordeling van het vermogen van elke strategie om beter te presteren dan de index van de categorie na aftrek van kosten. De rating kan volledig het resultaat zijn van het werk van ons analistenteam, of van een kwantitatieve methodologie die algoritmes en machine learning-modellen gebruikt om het besluitvormingsproces van de onderzoekers zo goed mogelijk na te bootsen.

Het is ook mogelijk dat er een hybride situatie is waarbij een deel van de rating gebaseerd is op beslissingen van analisten en een deel kwantitatief is. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de onderzoekers de bedrijfspijler bestrijken, maar niet het beleggingsproces. In de tabellen hierboven kunt u zien welk percentage van de Medalist Rating gebaseerd is op analisten en de mate van volledigheid van de gegevens die gebruikt zijn om de totale rating te genereren.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten