Thema Emerging Market Debt deel 3: risico & rendement

In de reeks over het thema Emerging Market Debt gaan we deze keer in op het risicoprofiel. EMD kent gemiddeld een hoger risico dan wereldwijde obligaties, maar de risicoprofielen van de diverse categorieën binnen EMD verschillen sterk. In dit artikel leest u wat de verschillen zijn en hoe de verhouding russen risico en rendement ligt.

Niels Faassen 22 januari, 2016 | 13:43
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggers in EMD zijn de afgelopen jaren, gemiddeld genomen, buitengewoon goed beloond voor hun risico, met 5- en 10-jaars geannualiseerde rendementen variërend van 6,44% tot 8,25%. Alleen local currency debt deed het minder goed.

De monetaire stimuleringsprogramma’s en de lage kapitaalmarktrentes fungeerden als katalysator voor EMD-papier met een ware search for yield en forse koerswinsten tot gevolg. Zo zorgde de toegenomen populariteit ook voor dalende rendementen op obligaties uit opkomende markten. Hier profiteerden overheden en bedrijven uit opkomende landen van doordat ze tegen aanzienlijk lagere rentes geld konden lenen. Het loont echter wel om selectief te zijn. Ook minder kredietwaardige uitgevers zagen namelijk hun kans schoon en profiteerden van de sterke vraag.

Risicoprofiel
Beleggers dienen zich bewust van te zijn van het risicoprofiel van Emerging Market Debt en ze moeten zich niet uitsluitend laten leiden door hoge rendementen. Onderstaande grafiek geeft inzicht in de verhouding tussen risico en rendement. Zo verschillen de EMD-categorieën nogal ten opzichte van elkaar en van andere asset categorieën op het vlak van rendement (verticale as) en risico.

Bij risico is gekeken naar de standaarddeviatie (volatiliteit) van het rendement (horizontale as) en maximum drawdown, oftewel het grootste percentuele verlies in een bepaalde periode (hoe groter de cirkels hoe groter het maximale verlies). Hard currency debt heeft doorgaans een licht hogere volatiliteit en een lager neerwaarts risico dan local currency debt.

EMD 4

(klik op grafiek voor vergroting)

Emerging corporates onderscheiden zich van de overige EMD-categorieën door een fors hogere volatiliteit en neerwaarts risico die meer in lijn liggen met high yield obligaties. Alle EMD-categorieën hebben gemiddeld genomen een aanzienlijk lagere volatiliteit en neerwaarts risico dan aandelen uit opkomende markten maar zijn beduidend risicovoller dan wereldwijde obligaties.

Onderliggende risico’s
Hoewel de volatiliteit en het neerwaarts risico van bepaalde EMD-categorieën overeenkomsten vertonen met traditionele beleggingscategorieën, verschillen de onderliggende risico’s wel degelijk van elkaar. Zo is er het valutarisico. Hard currency debt brengt voor euro beleggers een forse exposure naar de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse rente curve met zich mee. Terwijl de volatiliteit van local currency debt daarentegen grotendeels beïnvloed wordt door koersbewegingen in lokale valuta. Emerging corporates kennen weer een dollarrisico omdat ze overwegend in Amerikaanse dollars worden uitgegeven.

Een andere factor van belang is kredietrisico. EMD hard currency (BB+), local currency (BBB+) en emerging corporates (BBB) hebben gemiddeld genomen een hoger kredietrisico dan wereldwijde obligaties (AA-), maar een lager kredietrisico ten opzichte van wereldwijde high yield obligaties (B).

Opvallend hierbij is dat local currency een hogere kredietkwaliteit heeft dan hard currency. Het historische risico op wanbetaling valt bij local currency debt lager uit doordat overheden meer monetaire en fiscale instrumenten tot hun beschikking hebben die hen helpen bij de aflossing van hun schuld.

Daar staat echter tegenover dat local currency bonds onder lokaal faillissementsrecht vallen die buitenlandse beleggers doorgaans minder bescherming biedt dan onder Brits of Amerikaans recht. Naast valuta- en kredietrisico is liquiditeitsrisico ook zeker een risico om rekening mee te houden bij obligaties uit opkomende landen. Dit risico manifesteert zich voornamelijk in stresssituaties, waarbij vooral emerging corporates een hoog liquiditeitsrisico vertonen.

EMD 6 nw

(klik op tabel voor vergroting)

Aantrekkelijke beleggingscategorie
Het risicoprofiel van obligaties uit opkomende markten is weliswaar hoog, maar toch is het een aantrekkelijke beleggingscategorie. Indien we het rendement corrigeren voor het risico, vallen de ratio’s vrij gunstig uit ten opzichte van de overige categorieën. Het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen 10 jaar is gedeeld door de standaarddeviatie, wat resulteert in een zogenaamde Sharpe ratio. Hoe hoger deze ratio, hoe gunstiger de rendement/risico verhouding in het verleden is geweest. Zowel local als hard currency obligaties uit opkomende landen scoren op dit vlak het beste.

EMD 5

(klik op grafiek voor vergroting)

Portefeuilleconstructie
De gunstige rendement-/risicoverhouding en de relatief lage correlaties met overige asset categorieën, vooral met Obligaties wereldwijd, maakt obligaties uit opkomende landen in potentie tot een interessante aanvulling binnen een beleggingsportefeuille.

Beleggers dienen zich wel bewust te zijn van de specifieke eigenschappen van de diverse EMD-categorieën ten aanzien van het valutarisico (Amerikaanse dollar/lokale valuta), renterisico (Amerikaanse rente/lokale rentes), kredietrisico (hoger dan voor obligaties wereldwijd) en het liquiditeitsrisico (voornamelijk in stresssituaties).

De voor obligaties relatief hoge volatiliteit en het grotere neerwaarts risico maakt EMD alleen geschikt als aanvulling binnen een goed gespreide obligatieportefeuille als lange termijn belegging gericht op kapitaalgroei in plaats van kapitaalbehoud.

Dit is het derde artikel rond het thema Emerging Market Debt. Na de definiëring van EMD, een terugblik op de prestaties en het inzicht in risico's en rendementen krijgt u in het komende, afsluitende artikel nog de beleggingsfondsen die Morningstar als favoriet ziet binnen de categorie EMD.

Lees ook de andere delen uit deze serie:

Thema EMD deel 1: De definitie van Emerging Market Debt

Thema EMD deel 2: Terugblik op de prestaties

Thema EMD deel 4: Morningstar's favoriete EMD-fondsen

Fondsrapport: Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency Fund I USD Acc

Fondsrapport: Templeton Emerging Markets Bond Fund W USD Acc

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten