Vragen en antwoorden bij Morningstars waardering van aandelen

In 11 vragen meer inzicht in hoe Morningstar aandelen analyseert en waardeert.

Maarten van der Pas 29 juli, 2015 | 0:30
Facebook Twitter LinkedIn

1. Wat is de filosofie achter de Morningstar Rating voor aandelen?
Wanneer een belegger een aandeel koopt, wordt hij mede-eigenaar van een bedrijf. Aandelen moeten dan ook gewaardeerd worden als deelneming in een bedrijf en niet, zoals Warren Buffett eens zei, "als ongrijpbare kleine dingetjes waar een koersgrafiek aan vastzit". Daarom besteden de aandelenanalisten van Morningstar veel tijd aan onderzoeken van zaken als concurrentievoordelen en kasstromen. Allemaal aspecten die essentieel zijn om bedrijfsactiviteiten te waarderen.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de Morningstar Rating voor aandelen bedrijven centraal stelt. De waardering vergelijkt de huidige koers van het aandeel met de schatting van de reële waarde of fair value van dat aandeel door de analisten van Morningstar. Wij baseren deze raming op de waarde van de toekomstige kasstromen van het bedrijf. Niet op de dynamiek van de aandelenkoers, niet op het beleggerssentiment en ook niet op andere niet-financiële factoren.


2. Hoe komt de waardering tot stand?
De analisten van Morningstar schatten de toekomstige financiële resultaten van een bedrijf met gebruik van een discounted cash flow-model waarin prognoses zijn opgenomen voor de winst- en verliesrekening, de balans en de kasstroom van de onderneming. Het resultaat is een door de analist opgestelde schatting van de reële waarde of fair value van het aandeel.


3. Wat bepaalt of een aandeel 1, 2, 3, 4 of 5 sterren krijgt?
Het systeem achter de Morningstar Rating voor aandelen identificeert of het aandeel noteert onder of boven Morningstars schatting van de reële waarde of fair value. Over het algemeen krijgt een aandeel dat ver onder de fair value van onze analisten noteert een hogere waardering: 4 of 5 sterren (de verhouding koers/fair value is kleiner dan 1). 
En aandelen die ver boven hun fair value noteren krijgen een lagere waardering: 1 of 2 sterren (de verhouding koers/fair value is groter dan 1)
Aandelen die zeer dicht bij de door onze analisten vastgestelde fair value noteren krijgen een waardering van 3 sterren (de verhouding koers/fair value is 1 of zit dicht bij 1).

Hoe groter de onzekerheid van een aandeel, hoe groter het negatieve verschil (onderwaardering) tussen actuele koers en fair value moet zijn om 5 sterren te krijgen en hoe groter het positieve verschil (overwaardering) om 1 ster te krijgen. Onderstaande afbeelding toont de verhouding koers/fair value of reële waarde die overeenkomt met de bandbreedte voor een waardering van 1, 2, 3, 4 of 5 sterren.
4. Wat wordt bedoeld met "overweeg aankoop" en "overweeg verkoop"?
"Overweeg aankoop" is de koers waarbij Morningstar meent dat beleggers moeten overwegen om een aandeel te kopen en komt overeen met de koers waartegen het een waardering van 5 sterren zou krijgen (maximaal ondergewaardeerd).
"Overweeg verkoop" is de koers waarbij Morningstar vindt dat beleggers moeten overwegen om een aandeel te verkopen en komt overeen met de koers waartegen het een waardering van 1 ster zou krijgen (maximaal overgewaardeerd). Zorg ervoor dat u rekening houdt met uw persoonlijke factoren - zoals spreiding, risicobereidheid en fiscale overwegingen - alvorens een besluit te nemen over het kopen of verkopen van aandelen.


5. Hoe vaak verandert de waardering voor aandelen? En waarom verandert deze?
De Morningstar - sterren - Rating voor aandelen wordt dagelijks bijgewerkt en kan zodoende dagelijks wijzigen. De waardering kan veranderen als gevolg van een wijziging in de aandelenkoers, een verandering in de schatting van de reële waarde of fair value door de analist, een verandering in de beoordeling van de analist van het bedrijfsrisico van de onderneming of door een combinatie van deze factoren.
De Morningstar Rating voor aandelen bevat een kleine buffer rond de grens tussen elke waardering, om het aantal wijzigingen veroorzaakt door willekeurige 'marktruis' te beperken. Indien een aandeel met een koers van EUR 50 gedurende een aantal dagen elke dag met EUR 0,25 daalt en stijgt, zorgt de buffer ervoor dat de waardering niet elke dag wordt gewijzigd vanwege dit onbeduidende verschil.


6. Betalen bedrijven ervoor om van Morningstar een waardering van hun aandeel te krijgen?
Nee. De aandelenanalisten van Morningstar zijn onafhankelijk en bepalen zelf welke aandelen zij analyseren. Morningstar heeft geen handelsactiviteiten en de analyses van zijn analisten hoeven geen beleggingstransacties te genereren.


7. Wat is het verschil tussen Morningstars sterrenwaardering van beleggingsfondsen en van aandelen? 
Beleggingsfondsen en aandelen zijn verschillende beleggingsinstrumenten en moeten daarom iedereop een andere, eigen manier worden geanalyseerd en beoordeeld. De Morningstar Rating voor beleggingsfondsen beschrijft hoe goed een fonds in het verleden rendement en risico of volatiliteit met elkaar in evenwicht heeft gebracht.

Waar de Morningstar - sterren - Rating historisch rendement beoordeelt, probeert de Morningstar Analyst Rating juist iets over toekomsig rendement te zeggen. Daarvoor beoordelen fondsanalisten een beleggingsfonds op basis van vijf pijlers: beheerteam, fondshuis, beleggingsproces, rendement en kosten. Daaruit volgt de kwalificatie: Gold, Silver, Bronze, Neutral of Negative.

De Morningstar Rating voor aandelen gebruikt prognoses van de toekomstige bedrijfsresultaten om te ramen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is.

Bij de beoordeling van een beleggingsfonds beoordeelt de belegger in essentie de resultaten van een portefeuillebeheerder in het verleden, het fondshuis, de kostenstructuur en de beleggingsstrategie teneinde te bepalen of het fonds een plaats verdient in zijn of haar portefeuille. Morningstars sterrenwaardering voor beleggingsfondsen kijkt achterom naar de mate waarin het fonds in het verleden rendement en risico of volatiliteit in evenwicht heeft gebracht en is een zinvol instrument om een immens universum van beleggingsfondsen te filteren. Omdat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst is het raadzaam om niet alleen op de sterren af te gaan, maar ook naar de Analyst Rating te kijken die voorspelt hoe een fonds in de toekomst zal presteren.

Voor de beoordeling van een afzonderlijk aandeel, moeten de toekomstige kasstromen en winsten worden geschat. De Morningstar sterrenwaardering voor aandelen is erop gericht om beleggers te informeren over het feit of de actuele koers van een aandeel hoger of lager ligt dan onze raming van de reële waarde of fair value van het aandeel, op basis van de toekomstige winsten en resultaten van het bedrijf. Hoewel historische resultaten worden meegenomen bij de ramingen van onze analisten, is de Morningstar Rating voor aandelen toekomstgericht.

In het kort:

Beleggingsfondsen
Morningstar Rating

 • Is een beschrijvende, achteruit kijkende maatstaf voor historische resultaten
 • Is kwantitatief van aard: er is geen input of opinie van een analist in meegenomen
 • Combineert rendement en risico (volatiliteit)
 • Wordt eens per maand berekend
 • Vergelijkt belegigngsfondsen met vergelijkbare fondsen in specifieke beleggingscategorieën
 • Heeft een vaste verdeling van sterren:  10 procent van de beleggingsfondsen in elke categorie krijgt 5 sterren, 22,5 procent krijgt 4 sterren, 35 procent krijgt 3 sterren, 22,5 procent krijgt 2 sterren en 10 procent krijgt 1 ster.

Morningstar Analyst Rating

 • Zegt iets over toekomstig rendement
 • Is kwalitatief van aard: bevat input en opinie van een analist
 • Beoordeelt een beleggingsfonds aan de hand van beheerteam, fondshuis, beleggingsproces, rendement en kosten
 • Heeft geen vaste verdeling van de kwalificaties GoldSilverBronzeNeutral of Negative.


Aandelen
Morningstar Rating

 • Is een maatstaf of het aandeel al dan niet over- of ondergewaardeerd is op basis van toekomstgerichte schattingen
 • Wordt gecorrigeerd voor onzekerheid
 • Is gebaseerd op zowel kwantitatieve als subjectieve input: de opinie van de analisten is erin verwerkt in de vorm van hun schatting van de toekomstige kasstromen
 • Wordt dagelijks berekend
 • Verdeelt aandelen niet in vergelijkingsgroepen en kent geen vaste verdeling van sterren, het percentage van aandelen waaraan 5 sterren worden toegekend, fluctueert dagelijks.


Hoewel we verschillende methoden toepassen, is het resultaat in beide gevallen een zinvolle, onafhankelijke en eenvoudig begrijpelijke waardering.


8. Bevat de Morningstar Rating voor aandelen een onzekerheidsfactor?
Ja. De benodigde veiligheidsmarge voor een gegeven sterrenwaardering is hoger voor bedrijven waarbij de analisten minder zeker zijn van hun schatting van de reële waarde of fair value. Als gevolg daarvan zullen bedrijven waarbij onzekerheid een grote rol speelt - waarvan de kasstromen moeilijk zijn te voorspellen - over het algemeen een lager aantal sterren krijgen toegekend.


9. Wat is de onzekerheidsfactor voor de reële waarde bij de Morningstar Rating voor aandelen?
Morningstars analisten kennen aan aandelen één van de vijf niveaus voor onzekerheid omtrent de reële waarde of fair value toe: low, medium, high, very high en extreme. Deze kwalificatie is afhankelijk van het vertrouwen dat zij hebben in hun schatting van de toekomstige kasstromen van bedrijven.


10. Hoe meet Moringstar het succes van zijn waarderingen van aandelen?
Morningstar beoordeelt de resultaten van zijn waarderingen ongeveer elk kwartaal. De resultaten worden op de website www.morningstar.com gepubliceerd.
Anderen beoordelen de kwaliteit van de Morningstar Rating voor aandelen ook. In de jaarlijkse verkiezing Best on the Street van The Wall Street Journal scoren Morningstars aandelenanalisten goed.


11. Mogen Morningstar-analisten beleggen in de bedrijven die zij volgen?
Nee. Het is voor aandelenanalisten verboden om posities te hebben in de bedrijven die zij beoordelen, of in direct daarmee concurrerende ondernemingen. Verder mogen analisten van Morningstar en hun directe familie niet handelen in aandelen wanneer wij over deze aandelen rapporteren.


Lees ook over Morningstars analyse en waardering van aandelen:

Hoe Morningstar aandelen analyseert en waardeert


Morningstars sterren voor aandelen

15 Geboden voor het beleggen in aandelen

20 Tips voor het beleggen in aandelen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten