Het ABC van hedge funds: alfa, bèta en kosten (2)

Ondanks hoge managementvergoedingen en marktrisico’s voegen hedge funds nog steeds alfa toe.

Morningstar Europe Editor 03 januari, 2012 | 10:23
Facebook Twitter LinkedIn

In een vijfdelig artikel neemt Morningstar de belegger mee op een verre studiereis naar de bronnen van het rendement van hedge funds. In het bijzonder wordt gekeken welk deel van het rendement wordt bepaald door alfa, bèta en kosten.

Deel 1 - Inleiding

Deel 2 - Rendementmaatstaven hedge funds  (survivorship bias en backfill bias)

Deel 3 - Bronnen van hedge fund rendementen

Het-ABC-van-hedge-funds-alfa-b%C3%A8ta-en-kosten-%284%29.aspx">Deel 4 - Totale alfa, bèta en kostenresultaten

Deel 5 – Resultaten per jaar, conclusie en referenties


Rendementsmaatstaven hedge funds (survivorship bias en backfill bias)
We gebruikten de maandelijkse gegevens over hedge fund rendementen uit de TASS-databank van januari 1995 tot en met december 2009. Dit betrof 8.421 fondsen, waarvan 3.408 nog bestonden en 5.013 die niet meer bestonden per eind december 2009. Fund of funds werden niet in de analyse opgenomen. Tabel 1 toont de gedetailleerde overzichten.

Wij verzamelden de maandelijkse rendementsgegevens na aftrek van kosten voor elk fonds4. Om rekening te houden met de survivorship bias, vergeleken we de rendementen tussen portefeuilles met en zonder de afgesloten fondsen. Voor de backfill bias vergeleken we de rendementen tussen de deelverzamelingen met en zonder backfilled rendementsgegevens. Vervolgens analyseerden we de survivorship bias en de backfill bias in de hedge fund rendementgegevens door de rendementen te vergelijken voor de drie portefeuilles over de zes deelverzamelingen van fondsen.


Survivorship bias
Als een hedge fund het niet haalt, wordt het vaak samen met zijn prestatiegeschiedenis uit de databank verwijderd. Deze eliminatie leidt tot wat men ‘survivorship bias’ noemt, omdat de databank dan alleen de succesvolle fondsen volgt. Survivorship bias ontstaat gewoonlijk als een aflopend fonds (met lagere rendementen) geen resultaten meer rapporteert, waardoor de resultaten in een fondsenbestand met uitsluitend lopende fondsen opwaarts worden vertekend. Tabel 2 toont onze ramingen van survivorship bias van januari 1995 tot december 2009 met gebruik van de gelijk gewogen portefeuille.

In de databank met backfilled rendementsgegevens leverde de gelijk gewogen portefeuille met uitsluitend lopende fondsen een rendement op van 14,26 procent per jaar, ten opzichte van 11,14 procent met zowel lopende als afgesloten fondsen. Inclusief de backfilled gegevens wordt de survivorship bias dus geraamd op 3,12 procent (14,26 procent–11,14 procent) per jaar.

Als we de backfilled gegevens uitsluiten, leverden de lopende fondsen een rendement van 12,84 procent per jaar op, ten opzichte van 7,63 procent voor de gelijk gewogen portefeuille met lopende en afgesloten fondsen.
Dit resultaat suggereert een nauwkeurigere raming van survivorship bias van 5,21 procent per jaar (12,84 procent–7,63 procent). Door het uitsluiten van de backfilled gegevens ligt onze raming van de survivorship bias aanzienlijk hoger dan anderen hebben geraamd.

Backfill bias
Backfill bias komt voor omdat veel hedge funds eerdere ongemelde resultaatgegevens aan dataverzamelaars verstrekken zodra zij in een databank worden opgenomen. Deze backfilled rendementen hebben de neiging de algemene rendementsgegevens te verhogen. Doorgaans worden namelijk alleen gunstige eerdere rendementen gerapporteerd. Tabel 2 toont onze ramingen van backfill bias van januari 1995 tot december 2009 met gebruik van de gelijk gewogen portefeuille. In de databank met backfilled rendementsgegevens toont de gelijk gewogen portefeuille met uitsluitend lopende fondsen 14,26 procent per jaar, in vergelijking met 12,84 procent zonder de backfilled gegevens.

Wij ramen daarom dat de backfill bias voor de lopende fondsen 1,42 procent per jaar bedraagt (14,26 procent–12,84 procent). Nadat we de gegevens van afgesloten fondsen meetelden, toonde de gelijk gewogen portefeuille met backfilled gegevens 11,14 procent per jaar, in vergelijking met 7,63 procent voor de gelijk gewogen portefeuille zonder de backfilled gegevens. Dit toont aan dat de backfill bias 3,51 procent per jaar bedraagt voor de steekproef met lopende plus afgesloten fondsen. Backfill bias kan dus aanzienlijk zijn, vooral als we kijken naar de complete verzameling van lopende en afgesloten fondsen.

Is een groter hedgefonds ook beter?
Grotere fondsen vertonen vaak minder backfill bias. Om de impact van de fondsomvang op het rendement nader te bestuderen, stelden we een reeks van portefeuilles samen op basis van het gerapporteerde beheerde vermogen (assets under management of AUM) voor elk fonds. Wij rangschikten de fondsen volgens de AUM van de voorgaande maand (en elimineerden op deze manier look-back bias). Vervolgens brachten wij deze op basis van de rangschikking in verschillende categorieën onder. Daarna berekenden we de rendementen van een gelijk gewogen portefeuille voor elke categorie. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.


Gemiddeld leverden de 1 procent grootste fondsen een rendement op van 10,10 procent na aftrek van kosten, een betere prestatie dan alle andere categorieën. Fondsen in de categorie van 1 procent grootste presteerden jaarlijks meer dan twee procentpunten beter dan het gemiddelde. De standaarddeviaties waren echter ook dienovereenkomstig hoger. De extra rendementen die de grotere fondsen behalen, zijn verbonden met hogere gemiddelde risico’s.


In deel 3 wordt geanalyseerd waar het rendement van hedge funds precies vandaan komt.


Voetnoten
4
De analyse in dit artikel is uitgevoerd met rendementsgegevens na aftrek van kosten. Wij raamden het totaalrendement zonder aftrek van kosten op een hedge fund portefeuille door de typische vergoedingenstructuur van de TASS-databank toe te passen, gewoonlijk een beheervergoeding van 1,5 procent en een prestatievergoeding van 20 procent.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings