De marktomstandigheden voor hedge funds herstelden licht in juli

MORNINGSTAR'S SELECTIE: Nadat juni als eerste maand dit jaar een negatieve waardeontwikkeling liet zien, vond de hedgefondssector in juli weer de weg omhoog

Morningstar Benelux 07 augustus, 2013 | 10:33
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director MAN Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in juli.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.

Nadat juni als eerste maand dit jaar een negatieve waardeontwikkeling liet zien, vond de hedgefondssector in juli weer de weg omhoog, met een rendement van +1% voor de HFRX Global Hedge Fund Index. Zoals meestal dit jaar was Equity Long-Short één van de strategieën met het beste rendement, en presteerden de meeste andere stijlen matig. Vorige maand tekenden we aan dat de verliezen in de index waarschijnlijk hoger lagen dan bij enige andere goed gestructureerde hedgefondsportefeuille, vanwege een overmaat aan bèta in indexen. In juli herstelden de marktomstandigheden voor het genereren van alpha zich enigszins, wat leidde tot een rendement waarin bèta minder overheersend was.

De hoop was dat het winstseizoen goede mogelijkheden zou bieden aan Equity Long-Short fondsbeheerders die sterk zijn in fundamenteel onderzoek. Dit lijkt zich te hebben bewaarheid, omdat deze strategie weer in de top van de prestatiebandbreedte meedraaide. Door het winstseizoen waren bedrijfsspecifieke factoren belangrijker voor de waardeontwikkeling van fondsen dan macro-economisch achtergrondnieuws, de toenemende spreiding tussen fondsen en potentiële alpha-genererende kansen. Over het algemeen leken fondsbeheerders deze omslag te hebben voorzien, aangezien de gemiddelde bruto-exposures, die in juni wat lager lagen, in juli weer stegen met het aanbreken van het resultatenseizoen.

Onze mening over de strategie is in juli niet veel gewijzigd. De stijging die de aandelenmarkten gedurende de maand lieten zien, vond plaats bij relatief lage omzetten – mogelijk een technisch waarschuwingssignaal. We zijn nog steeds van mening dat de markten tijdens de zomer over het algemeen geen bepaalde richting zullen vertonen, omdat fundamentele factoren en het beleid van de centrale banken in tegengestelde richtingen werken. Alhoewel onze verwachting voor de lange termijn positief blijft, denken we wel dat het genereren van alpha de komende maanden lastiger wordt dan in de eerste maanden van dit jaar.

Trends
TrendDoordat in diverse markten de trends omsloegen, beleefden Managed Futures fondsbeheerders in de aanloop naar juli enkele moeilijke maanden. Juli bood enig respijt en de meeste fondsbeheerders wisten de maand af te sluiten met vlakke rendementen. De belangrijkste factor in de rendementen was de exposure van beheerders in twee beleggingscategorieën, namelijk aandelenindices en valuta-instrumenten. De long posities, die de meeste fondsbeheerders in juni nog in de problemen brachten maar die ze niet geheel uit hun portefeuilles hadden geëlimineerd, bleken dankzij het herstel van de aandelen in deze maand juist een positieve bijdrage te leveren. De sterkste negatieve factor voor Managed Futures fondsbeheerders was hun long bias positie in de Amerikaanse dollar. De exposure in zowel grondstoffen als vastrentende waarden maakt nu slechts een zeer klein deel uit van portefeuilles en droeg daarom weinig bij aan de waardeontwikkeling. Onze centrale argumentatie voor voornamelijk de nabije toekomst van de markten zou in het geval van Managed Futures (of andere momentumstrategieën) minder prettig kunnen overkomen.

Discretionary Macro specialisten beleefden in juli een relatief terughoudende maand, doordat de fondsbeheerders momenteel nog maar weinig risicoposten in hun boeken hebben. De twee posities die qua risicotoewijzing dit jaar het belangrijkst waren, de long Nikkei en de short Yen, zijn nu allebei verlaten. Een positie waarover algemene overeenstemming bestond, de long exposure in de Amerikaanse dollar, wist in juli niet naar verwachting te presteren, door een sell-off in de dollarindex in de loop van de maand.

Emerging Market fondsbeheerders zullen de maand over zijn geheel vlak hebben afgesloten. De rendementen van de fondsbeheerders bewogen zich binnen een vrij krappe bandbreedte, waarbinnen nog wel enige spreiding bestond. Het is nu duidelijk dat de meeste fondsbeheerders binnen deze strategie geen duidelijk omschreven richting volgen, maar zich meer richten op kansen binnen Relative Value. Dit levert een redelijk kansrijke, maar niet erg in het oog springende omgeving op. De omstandigheid waarvoor deze strategieën met name voorkeur hebben, is die van een stabiele markt. Hoe minder volatiliteit, des te minder worden de posities verstoord door ruis. Dit droeg bij aan de relatieve waardeontwikkelingen gedurende juni en juli.

CommoditiesDe handel in grondstoffen bleef weinig correlatie vertonen met het grootste deel van de markten, met een afwijkende exposure in risicozoekende effecten. Onder de hedgefondsen die in juli het best presteerden, bevonden zich de Commodities fondsbeheerders die zich concentreren op agriculturals. Ondanks de verschillen in complexiteit tussen de verschillende beheerdersposities kozen de beheerders bijna unaniem voor short bias in graan, wat hoge rendementen opleverde. De handel in metalen verliep voor hedgefondsen lastiger, door een sterke volatiliteit binnen de maand en weinig richting in de meeste markten. Dit leidde ertoe dat beheerders die zich meer op individuele metalen richten de maand meestal vlak eindigden. De rendementen van meer actieve handelaren waren duidelijk afhankelijk van de mate waarin de beheerder kon speculeren, en varieerden ook veel sterker. Spreads in zowel koper als aluminium pakten goed uit.

Handelaren in Energy hebben naar verwachting de maand vlak beëindigd. Voor beheerders die meer op long posities zijn gericht, blijft aardgas een uitdagende markt, waar zij ondanks geringere exposure toch verliezen incasseren bij een dalende markt. Sommige beheerders wisten te profiteren van een kans in ruwe olie, namelijk de abnormale spread tussen WTI en Brent, die aanzienlijk nauwer werd.

Volatility Arbitrage vond het in juli moeilijk om een sterk rendement te genereren. Gezien de aanhoudende lage volatiliteit probeerden beheerders over het algemeen een grotere exposure te verkrijgen in instrumenten met een impliciete long volatility positie. Helaas waren deze posities in juli verliesgevend, doordat de volatiliteit nog verder afnam.

Het lijkt erop dat juni en juli een toename vertoonden op het vlak van bedrijfsactiviteiten. Juli bood aantoonbaar de beste achtergrondomstandigheden voor Event Arbitrage fondsbeheerders dit jaar. Er vonden meerdere grote transacties plaats, met ruime mogelijkheden voor deelname in deal spreads. In dit licht bezien en met de tot nu toe in dit jaar geboekte rendementen in het achterhoofd, wisten de beheerders een solide maar nog niet spectaculaire waardeontwikkeling te realiseren. Maar ondanks de geringe activiteit die het grootste deel van het jaar tot op heden kenmerkt, staat de HFRX Event Driven Index nu toch op +9,17%, en behoort daarmee tot de sterkste strategieën.

Verwachting
Onze verwachtingen voor de verschillende strategieën zijn in juli maar weinig veranderd, aangezien de markten ruwweg het patroon volgden dat wij in grote lijnen hadden voorzien. Het rendement van 1% dat juli opleverde, kan deels worden toegeschreven aan naïeve aandelenbèta en mogelijk ook gedeeltelijk aan mean reversion na juni; desalniettemin was er ook sprake van echte alpha-generatie. Ons vermoeden in aanmerking genomen dat hedgefondsen in de zomer maar moeizaam winsten zouden kunnen boeken, mogen we juli toch beschouwen als een positieve maand.

Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten