De beste bedrijfsobligatiefondsen volgens Morningstar

Weinig fondsen in bedrijfsobligaties weten de benchmark te verslaan. Deze treurige constatering blijkt uit analyses van Morningstar. Maar Kempen (Lux) Euro Credit Fund en Invesco Euro Corporate Bond Fund -allebei 'Silver' en 5 sterren - zijn een positieve uitzondering.

Niels Faassen 28 november, 2013 | 17:35
Facebook Twitter LinkedIn

Door de extreem lage renteniveaus op staatsobligaties hebben bedrijfsobligaties de afgelopen jaren op bijzondere belangstelling van beleggers mogen rekenen. In de zoektocht naar “yield” nam in Europa het vermogen onder beheer van beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie “Obligaties EUR bedrijven” vanaf 2009 tot en met september 2013 met maar liefst 260 procent toe tot een vermogen van ruim EUR 106 miljard.

Grofweg de helft van deze toename werd veroorzaakt door de gestegen obligatiekoersen, maar voor de andere helft door de toegenomen kapitaalinstroom. Het beheerd vermogen van ruim EUR 106 miljard is verdeeld over een veelvoud aan fondsen en maar liefst 1063 aandelenklassen. Gegeven de toegenomen interesse is het hoog tijd om deze categorie eens nader te bekijken.
In hoeverre zijn bedrijfsobligatiefondsen door middel van actief beheer in staat hun benchmark te verslaan en hoe selecteert u als belegger nu de beste bedrijfsobligatiefondsen?

Toegevoegde waarde van actief beheer
Om te beoordelen in welke mate actief beheerde beleggingsfondsen de meest gangbare benchmark hebben weten te verslaan is gekeken naar het gemiddelde jaarrendement over 3 en 5 jaar de beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie “Obligaties EUR bedrijven”. Deze rendementen zijn afgezet tegen de twee meest voorkomende benchmarks, namelijk de IBOXX EUR Corporates en de Barclays Euro Aggregate Corporates.

Zowel op 3- als op 5-jaars basis blijft het gemiddelde van de categorie op basis van geannualiseerde rendementen achter bij beide benchmarks. De gemiddelde underperformance varieert van 0,51 procent tot 0,73 procent per jaar. Indien we rekening houden met uitschieters en de categoriemediaan - de middelste waarneming van de categorie - hanteren in plaats van het categoriegemiddelde dan blijft dit beeld overeind. Het doorsnee bedrijfsobligatiefonds blijkt niet in staat om minimaal één van beide benchmarks te evenaren, laat staan ze te verslaan.

Het percentage van fondsen dat op 3-jaars basis minimaal één van de toegepaste benchmarks wist te verslaan bedraagt 30 procent. Op 5-jaars valt het percentage outperformers iets hoger uit en bedraagt 40 procent. Op 10-jaars basis daalt deze succesratio zelfs naar een magere 17 procent. Om de effecten van managerwisselingen zo veel mogelijk te beperken ligt de focus op 3- en 5-jaars rendementen. Zie onderstaande tabel:

Wetende dat het doorsnee bedrijfsobligatiefonds slechter presteert dan de meest voorkomende benchmarks, hoe selecteert u als belegger nu het beste fonds voor uw portefeuille? De meest favoriete beleggingsfondsen van de fondsanalisten van Morningstar zijn het Kempen (Lux) Euro Credit Fund en het Invesco Euro Corporate Bond Fund.

De beheerteams achter deze fondsen hebben in het verleden aangetoond in staat te zijn om hun benchmarks te verslaan. Een andere overeenkomst die zij met elkaar delen is dat beide fondsen beschikken over vijf Morningstar-sterren en een Morningstar Analyst Rating 'Silver'. De Morningstar-analisten spreken hiermee hun vertrouwen uit dat deze fondsen ook in de toekomst op de lange termijn bovengemiddeld zullen blijven presteren. Aan de hand van de vijf pilaren die Morningstar hanteert bij zijn Analyst Rating: people/beheerteam, parent/fondshuis, proces/beleggingsstrategie, profit/rendement en price/kosten wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen en overeenkomsten van deze fondsen.

Beheerteam
Zowel het fonds van Kempen als dat van Invesco beschikt over redelijk stabiele en ervaren beheerteams. Met name Invesco blinkt op dit vlak uit. Aan het roer van dit fonds staan de obligatieveteranen Paul Causer en Paul Read (foto links). Zij worden beschouwd als één van de meest ervaren duo’s uit de sector en werken al sinds 1995 samen bij Invesco. Read en Causer worden onder meer ondersteund door 5 analisten en een strateeg. 

Het credits team van Kempen staat onder leiding van Richard Klijnstra (foto rechts). Samen met Alain van der Heijden en Rik den Hartog vormt hij het beleggingscomité. Aanvullende ondersteuning komt van 4 beheerders/analisten. Gemiddeld beschikt het team over 11 jaar aan relevante ervaring.

Fondshuis
Invesco is één van de grootste fondshuizen in het Verenigd Koninkrijk en met name actief binnen vastrentende waarden en Engelse aandelen. Wij zijn positief gestemd over de stabiliteit in de teams en het variabele beloningsbeleid waar de nadruk ligt op langetermijnprestaties.

Desondanks vinden wij dat de kostenniveaus van de door Invesco gevoerde fondsen wel wat lager mogen zijn, gelet op de omvang van het beheerd vermogen in diverse strategieën. Kempen Capital Management is één van de middelgrote fondshuizen in Nederland. Het focust zich met name op Nederlandse small cap aandelen, vastgoed, bedrijfsobligaties en hoog dividendstrategieën. De meeste fondsen van Kempen presteren bovengemiddeld. Door de duidelijke focus vinden wij Kempen één van de betere fondshuizen in Nederland.

Proces
Wat beleggingsproces betreft verschillen Kempen (Lux) Euro Credit Fund en Invesco Euro Corporate Bond Fund nogal van elkaar. Kempen hanteert een solide proces met een relatief beperkt risicobudget, waar men inzet op de bèta-positionering van de portefeuille (marktgevoeligheid) en obligatieselectie.

De beheerders nemen relatief beperkte maar gediversifieerde actieve posities in ten opzichte van de benchmark. Er wordt vrijwel uitsluitend belegd in kredietwaardige bedrijfsobligaties en vrijwel niet in high yield papier (afgewaardeerd investment grade papier uitgezonderd). Daarnaast kunnen zij beperkt in asset backed obligaties en, uit liquiditeitsoverwegingen, in staatspapier beleggen. Bij de positionering spelen fundamentele en technische factoren een rol, evenals (relatieve) waardering.

Het beleggingsproces bij Invesco is ook een combinatie van top-down positionering en bottom-up obligatieselectie. Maar het proces kent de beheerders meer vrijheden toe om te beleggen op basis van hun convictie. Zo zijn de beheerders beduidend minder benchmark bewust dan bij Kempen. De managers kunnen bijvoorbeeld actief beleggen in off-benchmark posities als staatspapier en risicovoller high yield papier. Doorgaans kan er maximaal 30 procent worden belegd in high yields, hetgeen vrij fors is voor een bedrijfsobligatiefonds.

De gemiddelde kredietwaardigheid van de portefeuille ligt dan ook iets lager dan die van Kempen per ultimo september 2013. Zo wordt bij Invesco ruim 14 procent van de portefeuille belegd in obligaties met een kredietwaardigheid lager dan BBB- (sub-investment grade) tegenover 4 procent voor Kempen.

Rendement
Het Kempen-fonds heeft onder hoofdbeheerder Klijnstra goede resultaten geboekt. Op 3- en 5-jaars basis heeft het fonds een jaarlijks gemiddeld rendement behaald van respectievelijk 6,23 procent en 9,77 procent. Hiermee wist het fonds zowel de eigen benchmark, de iBoxx Euro Corporates, als het gemiddelde van de Morningstar-categorie te verslaan, zoals in de bovenstaande tabel te zien is. De standaarddeviatie lag in lijn met die van de categorie. De huidige beheerders hebben naar onze mening aangetoond in staat te zijn op een consistente wijze een breed gedragen outperformance te realiseren.

Ook het Invesco fonds wist op 3- en 5-jaars basis met rendementen van respectievelijk 6,19 en 10,97 procent beter te presteren dan zijn categoriegenoten. De beheerders schrikken er niet van terug om tegendraadse posities in te nemen, hetgeen leidt tot relatief hogere risico’s. Het fonds kent dan ook een relatief hoog risicoprofiel met een hogere standaarddeviatie dat de categorie. Beleggers zijn hier tot op heden altijd ruim voldoende voor beloond. Dit blijkt ook uit de onderstaande grafiek waar het Invesco fonds bovengemiddeld scoort op 5-jaars rendement en 5-jaars standaarddeviatie (volatiliteit van het rendement) ten opzichte van het gemiddelde van de categorie. Terwijl het fonds van Kempen een bovengemiddeld rendement behaalde tegen een benedengemiddelde standaarddeviatie.

Kosten
Afgaande op de lopende kosten is het Kempen Euro Credit Fund (0,79 procent) aanzienlijk goedkoper dan het Invesco Euro Corporate Bond Fund (1,28 procent). Beide fondsen hanteren geen performance fee. Afgezet tegen de mediaan van de Morningstar-categorie 'Obligaties EUR bedrijven' (1,01 procent) zijn de kosten voor het Kempen-fonds benedengemiddeld en die van Invesco bovengemiddeld. Een lager kostenniveau voor Invesco zouden wij passend vinden maar de ervaring van de hoofdbeheerders verzacht enigszins de pijn voor beleggers.

Betere prestaties
Met onze positieve visie op beide fondsen verwachten wij dat ze op lange termijn beter zullen blijven presteren dan hun categoriegenoten. Wel dienen beleggers er bij hun uiteindelijke keuze rekening mee te houden dat het Invesco Corporate Bond Fund door de vrijheden van de beheerder een hoger risicoprofiel kent dan het Kempen Euro Credit Fund. Beleggers zijn hier tot op heden altijd ruim voldoende voor beloond.


Bekijk ook de video waarin Morningstar-analist Niels Faassen met Maarten van der Pas praat over de favoriete bedrijfsobligatiefondsen van Morningstar.Lees ook de fondsanalyses van het Kempen (Lux) Euro Credit Fund en het Invesco Euro Corporate Bond Fund. En het artikel Europese bedrijfsobligaties presteren bovengemiddeld.
 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten